1101[214] a.

Fangen de Dag' sik an to lengen,

Fangt de Kül sik an to strengen.


Aus Gadebusch. H. Schmidt.

Quelle:
Karl Bartsch: Sagen, Märchen und Gebräuche aus Meklenburg 1–2. Band 2, Wien 1879/80, S. 214.
Lizenz:
Kategorien: