1. De häister un de willen duben.

[9] Bi Fürst Erenst siner tît, ans dat swîn Dirk häite un de käo Barteld, do könne de häister dat beste näist bäon. Do käimen de willen duben na öne hen un säen: »Nawer, will ji nich säo gäot wäsen un üsch1 dat ôk lehren wo ji dat maoket?« »Jao, säe de häister, worümme dat nich; awerst wat giäwe ji mi?« »Die bunte kuh, die bunte kuh, die bunte kuh!« säen de willen duben. Den häister was dat recht, un häi flog mêe. Ans häi nu de ersten sprikker te hôp elegt harre, do mênen de willen duben, säi können dat nu ôk all sülbenst un säen: »Nawer, gaet nu man weer hen, wi willt et nu woll sülbenst fertig maoken.« De häister läit sik dat nich twäimaol seggen, namm sine bunte käo un flog weg. – Do nu de willen duben awerst sülbenst täo bäon anföngen, do käimen se man jümmer säo wit, ans de häister et säi ewiset harre. Do föngen se an täo schräinA1 un räipen: »Die bunte kuh, die bunte kuh, die bunte kuh!« un mênen, de häister schölleA2 de bunte käo weer herut giäwen; awerst de häister was mit der käo wäge un blêw wäge.

Darümme küent de willen duben ôk vandage noch näin orntliket näist bäon un räopet noch jümmer: »Die bunte kuh, die bunte kuh, die bunte kuh!« bet up düssen dag. Un däi mi düsse geschichteA3 vertellt hat, mit däne hebbe ek sülbenst ekört.

Fußnoten

1 In allen plattdeutschen Stücken ist sch mit westfälischer Aussprache = s–ch oder s–k zu sprechen. W.B.


A1 In allen plattdeutschen Stücken ist sch mit westfälischer Aussprache = s–ch oder s–k zu sprechen. W.B.


A2 In allen plattdeutschen Stücken ist sch mit westfälischer Aussprache = s–ch oder s–k zu sprechen. W.B.


A3 In allen plattdeutschen Stücken ist sch mit westfälischer Aussprache = s–ch oder s–k zu sprechen. W.B.


Quelle:
Wilhelm Busch: Ut ôler Welt. München 1910, S. 9.
Lizenz:
Ausgewählte Ausgaben von
Ut ôler welt
Ut ôler Welt
Ut ôler welt
Ut oler Welt: Volksmaerchen, Sagen, Volkslieder und Reime
Ut ôler Welt: Volksmärchen, Sagen, Volkslieder und Reime
Ut oler Welt: Volksmaerchen, Sagen, Volkslieder und Reime