6. De hilli Eek

[179] Bi'n Karkhof dal, to Enn' dat Dörp, dar steit en Bom ann Bęk,

De Junges stigt in alle Böm, doch ni in disse Eek.


De steit der knurri ganz alleen, en Stubben, old un krumm,

Un streckt en Ast nan Hęben rop, as lang der'n Arm herum.[180]


De Junges stigt in alle Böm, doch disse steit in Ruh,

Denn Abends draut he mit sin Arm, un makt se still un schu.


Denn Abends draut he in den Wind un makt se schu un stumm,

Denn geit keen Fru, denn geit keen Kind alleen na'n Karkhof rum.


De Vageln flegt in alle Böm un singt ęr Leed hendal,

Hier kumt keen Flünk, hier kumt keen Lünk, un Ul un Krei ni mal.


Hoch inne Spitz dar sitt en Nest, dat ward ni eenmal klar,

En swarten Klunkrav sitt derbi un schriggt dat ganze Jahr.


He schriggt so holl bi Dag un Nacht, de Stimm is heesch un drang,

So schriggt he dar dat ganze Jahr al Menschendenken lang.


Se seggt, so schriggt he hunnert Jahr, denn flüggt he op na't Norn,

Denn drift de Bom en annern Tilg, hoch as de Karkenthorn.


Denn schall en annern Vagel kam mit Flünken hell un witt,

Un sett sik dal un but dat Nest: denn kumt de gude Tid.


Denn hebbt de Vageln dar ęr Platz, de Junges dar ęr Freid,

Denn hebbt de Olen dar ęr Trost un Rau un Ogenweid. –


De Rav de schriggt, de Bom de draut, de Blœder jagt hendal;

Mi dünkt, dat süht so truri ut, as blev he ewig kahl.

Quelle:
Klaus Groth: Quickborn. Volksleben in plattdeutschen Gedichten, Berlin 1968, S. 179-181.
Lizenz:
Kategorien:
Ausgewählte Ausgaben von
Quickborn
Quickborn
Klaus Groth's Gesammelte Werke: Erster band. Quickborn
Quickborn: Volksleben in Plattdeutschen Dichtungen Ditmarscher Mundart, Volume 2 (German Edition)