Muschelthierchen (Stylonychia mytilus). Natürl. Größe 1/4 Millim.

Muschelthierchen (Stylonychia mytilus). Natürl. Größe 1/4 Millim.
Auflösung: 496 x 1.120 Pixel