Berlin, Kreuzberg, Berlin: Bergmannstraße 89, Schlachtermeister August Scharf

Berlin, Kreuzberg, Berlin: Bergmannstraße 89, Schlachtermeister August Scharf
Rückseite
Rückseite
Ort:Berlin, Kreuzberg
Gebiet:Berlin
Alte PLZ:W-1000
Neue PLZ:10000
Beschreibung:Bergmannstraße 89, Schlachtermeister August Scharf
Datierung:1908
Status:gelaufen