Berlin, Kreuzberg, Berlin: Wasserfall im Viktoriapark; Belle-Alliance-Platz

Berlin, Kreuzberg, Berlin: Wasserfall im Viktoriapark; Belle-Alliance-Platz
Rückseite
Rückseite
Ort:Berlin, Kreuzberg
Gebiet:Berlin
Alte PLZ:W-1000
Neue PLZ:10000
Beschreibung:Wasserfall im Viktoriapark; Belle-Alliance-Platz
Verlag:J. Goldiner, Berlin
Datierung:1897
Status:gelaufen