Berlin, Mitte, Berlin: Kgl. Schloss, Rittersaal Andreas Schlüter: Amerika

Berlin, Mitte, Berlin: Kgl. Schloss, Rittersaal Andreas Schlüter: Amerika
Rückseite
Rückseite
Ort:Berlin, Mitte
Gebiet:Berlin
Alte PLZ:O-1000
Neue PLZ:10000
Beschreibung:Kgl. Schloss, Rittersaal Andreas Schlüter: Amerika
Verlag:Deutscher Kunstverlag, Berlin
Status:ungelaufen