Berlin, Mitte, Berlin: Kgl. Schloss, Thronsaal [4]

Berlin, Mitte, Berlin: Kgl. Schloss, Thronsaal [4]
Rückseite
Rückseite
Ort:Berlin, Mitte
Gebiet:Berlin
Alte PLZ:O-1000
Neue PLZ:10000
Beschreibung:Kgl. Schloss, Thronsaal
Verlag:...sche Gesellschaft, Aktiengesellschaft, Berlin
Status:ungelaufen