Kolberg, Pommern: Straßenansicht

Kolberg, Pommern: Straßenansicht
Rückseite
Rückseite
Ort:Kolberg
Gebiet:Pommern
Beschreibung:Straßenansicht
Verlag:W. Fründt, Kolberg
Status:gelaufen