Itzehoe.

Itzehoe
Verlag: Meyer´s Postkartenverlag, Hamburg.