Strohkorb.

Strohkorb
Verlag: Meissner & Buch, Leipzig.