Bremen, Bremen.

Bremen, Bremen
Verlag: Cramers Kunstanstalt, Dortmund.