Schwarzburg-Rudolstadt.

Schwarzburg-Rudolstadt
Verlag: Paul Kohl, Chemnitz.