''Ere yar!...'.

''Ere yar!...'
Verlag: C. P. C., London.