Kopenhagen, Aussichtsturm.

Kopenhagen, Aussichtsturm
Verlag: J. D. Qvist & Komp., Kobenhavn.