Axungia leporis

[78] Axungia leporis, Hasenfett, Hase.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 1. Abt., 1. Teil, Leipzig 1793, S. 78.
Lizenz: