Fir-tree, Virginian

[303] Fir-tree, Virginian, gewöhnlich Schierlingstannenfichte, auch Balsamtannenfichte.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 1. Abt., 2. Teil, Leipzig 1795, S. 303.
Lizenz: