Taxi axungia

[310] Taxi axungia; unter Dachs.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 2. Abt., 2. Teil, Leipzig 1799, S. 310.
Lizenz: