αἴσθησις

[61] αἴσθησις, , der Sinn, die Sinnenwerkzeuge, τοῠ ὁρᾶν Plat. Rep. VI, 507 e; ὄψις ἢ ἄλλη αἴσϑ. Phil. 39 h; ὦτα καὶ ῥῖνας καὶ στόμα καὶ πάσας τὰς αἰσϑ. Hipp. min. 374 d; ἀκοῆς Antiphan. bei Athen. X, 450 f; ὀσμῆς Arist. de an. 2, 7; die Wahrnehmung durch die Sinne, αἱ διὰ τῶν ῥινῶν αἰσϑήσεις Plat. Prot. 334 c; αἴσϑησιν λαβεῖν, wahrnehmen, Legg. II, 672 d u. öfter; αἰσϑήσει λαμβάνεσϑαι, wahrgenommen werden, Rep. VII, 524 d; αἴσϑησιν παρέχειν, in die Sinne fallen, Charm. 159 a; vgl. Xen. Hell. 5, 1, 8 An. 4, 6, 13; σαφεστέρας αἰσϑήσεις παρέχεται ἡμῖν Hier. 1, 6; ἐχειν τινί, dass., eigtl. Wahrnehmung haben, Thuc. 2, 61; Plat. Legg. X, 894 a; ποιεῖν τινι Antiph. 5, 44; sich bemerklich machen, vgl. Dem. 10, 7. Von geistigem Wahrnehmen, τῶν ϑυραίων κακῶν Eur. El. 288; Plut. Ant. 24 βραδεῖα αἴσϑησις, langsames Begreifen; Empfindung, von der ἐπιστήμη unterschieden, Plat. Theaet. 151 e. Bei Xen. Cyn. 3, 5 die Fährte des Hafen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 61.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: