δυς-μετά-ληπτος

[684] δυς-μετά-ληπτος, schwer anders auszudrücken, Eustath. Od. 28, 15 p. 1937, 2 καιρία δὲ ἡ λέξις καὶ δυςμετάληπτος· διὸ καὶ ἡ γραῦς τῇ αὐτῇ προϊοῦσα λέξει χρᾶται, d. h. es ist schwer, den Begriff des Wortes durch ein anderes gleichbedeutendes wiederzugeben, das Wort durch ein anderes völlig und genau zu ersetzen. Vgl. μετάληψις.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 684.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: