δόχμιος

[663] δόχμιος, α, ον. in die Queere gehend, schief, schräg, = pros. πλάγιος, s. Apoll. Lex. Homer. p. 60, 4; Homer einmal, δόχμια ἦλϑον, sie kamen von der Seite, Il. 23, 116, wie Eur. Or. 1258; δοχμία κέλευϑος Alc. 1003; vgl. Rhes. 372; δόχμιον νῶτον ἐρεισαμένη Agath. 8 (V, 294); δόχμιος πέσεν Ap. Rh. 1, 1169. – In der Metrik δόχμιος πούς, der dochmische Versfuß, δόχμιοςmit vielen Veränderungen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 663.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: