κέρκωψ

[1424] κέρκωψ, ωπος, ὁ, eine langschwänzige Affenart, Hesych. Auf Menschen übertr., listiger, betrügerischer, heimtückischer Mensch, Hesych. δόλιος, πονηρός, κακοῦργος, wie Aesch. 2, 40 es mit παιπάλημα vrbdt; u. so Sp. – Vgl. auch nom. pr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1424.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: