κατα-κρουνίζω

[1357] κατα-κρουνίζω, herabquellen, herabfließen lassen, ἐκ χειρὸς πηγήν Archestrat. bei Ath. VII, 320 b; Sp., auch pass., εἱστήκει ποτὲ κατακρουνιζόμενος D. L. 6, 41, besprengt, durchnäßt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1357.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika