κατα-σείω

[1377] κατα-σείω (s. σείω), herabschütteln, herunterwerfen, Sp., vgl. Ath. X, 431 c κατασείειν ἔλεγον ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς πότοις προπινόντων (nach Phot. statt ὑποπινόντων), τὴν μεταφορὰν λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν τοὺς καρπ οὺς κατασειόντων, Beispiel aus Menand. angeführt, zu Boden trinken, Einem zutrinken, bis er berauscht ist, vgl. Mein. Menand. p. 4; – erschüttern, Philostr. u. a. Sp.;κατασείειν τῇ χειρί, mit der Hand schütteln, ein Zeichen machen, daß die Anderen schweigen sollen, Pol. 1, 78, 3, wie κατασείσας τῇ χειρὶ σιγᾶν N. T.; a. Sp.; absol, τῷ Γαδάτᾳ κατέσειον, sie gaben ihm ein Zeichen mit der Hand, Xen. Cyr. 5, 4, 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1377.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika