κατα-σπουδάζω

[1380] κατα-σπουδάζω, eifrig, mit Ernst, mit Sorgfalt betreiben, VLL., als Erkl. von ἐπείγω. – Gew. im med. u. pass. absol., ernstlich, thätig beschäftigt sein; κατασπουδάσασϑαι Her. 2, 173; κατεσπουδασμένος ἀνήρ, ein ernstlich beschäftigter Mann, 2, 174; öfter bei Sp., ταχεῖα καὶ κατεσπουδασμένη παράκλησις, ernstliche, D. Hal. 4, 67, wie κατεσπουδασμένας ποιεῖσϑαι τὰς δεήσεις 11, 61. – Auch τινός, sich um Etwas große Mühe geben.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1380.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika