κατ-ημύω

[1401] κατ-ημύω, niedersinken, sich herabsenken, ἔρνεα κατημύουσιν ἔραζε κλασϑέντα ῥίζηϑεν Ap. Rh. 3, 1400; – traus., κατήμυσαν δ' ἀχέεσσι ϑυμόν, ließen den Muth sinken, 2, 862.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1401.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: