κληρο υχέω

[1451] κληρο υχέω, durchs Loos bekommen u. besitzen, bes. von Ansiedlern, ein Stück Landes zugetheilt erhalten, weil das in Besitz genommene Land in so viel gleiche Theile getheilt wurde, wie Ansiedler da waren, u. diese die einzelnen Landtheile unter sich verloos'ten; τοὺς τετρακιςχιλίους κληρουχέοντας τῶν Χαλκιδέων τὴν χώρην, die das Land der Chalkideer in Besitz nahmen, Her. 6, 100; Sp.; auch ἄλλοι ἄλλους τόπους κληρουχήσαντες ϑεῶν, Plat. Critia. 109 c. – Auch ein solches Stück Land zur Besitznahme anweisen, τὴν γῆν D. Hal. 9, 37; πάσας τὰς νήσους εἰς εἴκοσιν ἔτη διελόμενοι πάλιν κληρουχοῠσιν, ὅταν ὁ χρόνος οὗτος διέλϑῃ D. Sic. 5, 9; pass., χώραν ἄλλην κληρουχηϑῆναι D. Cass. 45, 9.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1451.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: