κληρο ῦχος

[1451] [1451] κληρο ῦχος, der durch das Loos Etwas erhält; αἴδεσαι δὲ μητέρα πολλῶν ἐτῶν κληροῦχον, der viele Jahre durch das Schicksal zugetheilt sind, Soph. Ai. 503; – bes. ein durch das Loos zugetheiltes Stück erobertes od. herrenloses Landes in Besitz nehmend, vgl. κληρουχέω u. Böckh's Staatshaush. I p. 460; Thuc. 3, 50 sagt κλήρους δὲ ποιήσαντες τῆς γῆς τριςχιλίους, τριακοσίους μὲν τοῖς ϑεοῖς ἱεροὺς ἐξεῖλον, ἐπὶ δὲ τοὺς ἄλλους σφῶν αὐτῶν κληρούχους τοὺς λαχόντας ἀπέπεμψαν, sie sandten durchs Loos gewählte Bürger zur Besitznahme der gemachten Landtheile aus; vgl. Her. 5, 77; Plut. Pericl. 11 u. a. Sp.;γῆ κληροῦχος heißt das zu vertheilende Land, D. Hal. 8, 75.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1451-1452.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: