κολούω

[1475] κολούω, perf. pass. κεκόλουμαι u. κεκόλουσμαι, u. eben so im aor.; verstümmeln, verschneiden, abstutzen; Theophr., von Bäumen; τὴν δ' ἐκόλουσεν οὐρῆς Opp. Hal. 4, 484. – Gew. übertr., οὐδὲ πάντεσσι τέλος μύϑοις ἐπιϑήσει, ἀλλὰ τὸ μὲν τελέει, τὸ δὲ καὶ μεσσηγὺ κολούει Il. 20, 369, in der Mitte abschneiden, unerfüllt lassen; μηδὲ τὰ δῶρα οὕτω χρηΐζοντι κολούετε Od. 11, 338, die Geschenke verkürzen, verkleinern; ἕο δ' αὐτοῦ πάντα κολούει, er fährdet od. zerstört sein ganzes eigenes Wohl, 8, 211; σϑένος ἐκολούσϑη v. l. ἐκολούϑη) Aesch. Pers. 992, in Schranken halten, unterdrücken; verkleinern, nicht aufkommen lassen, τινά, φιλέει ὁ ϑεὸς τὰ ὑπερέχοντα κολούειν Her. 7, 10, wie -τοὺς ὑπερέχοντας Arist. pol. 5, 11; ἐπειδὰν ᾧ ἀξιοῦσι προὔχειν κολουϑῶσι (vor Bekker κολουσϑῶσι Thuc. 7, 66; Plat. Apol. 39 b; διαβολαῖς Legg. V, 731 a; ὑπὸ τῶν πολλῶν ἀτιμαζόμενα καὶ κολουόμενα Rep. VII, 528 c; καὶ ταπεινοῦν Plut. Alc. 34, öfter; vgl. noch Ages. 31, ἑώρα συνεσταλμένον τῆς πόλεως τὸ ἀξίωμα καὶ τὸ καύχημα κεκολουμένον.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1475.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: