κομψ-ευρῑπιδικῶς

[1480] κομψ-ευρῑπιδικῶς εἰπεῖν, Ar. Equ. 18, in Euripides seiner, gezierter Art; jetzt wird dem Metrum entsprechend κομψευριπικῶς gelesen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1480.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: