κῆγχος

[1429] κῆγχος od. κῆχος, VLL., die ποῖ κῆγχος; od. ποῖ κῆχος; = ποῖ γῆς, »wohin des Landes«? aus Ar. u. Pherecrat. anführen; Moeris sagt, es sei attisch = δή, v. l. γῆ; Apoll. Dysc. leitet es von πῆ und ἄγχος ab.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1429.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: