πάχνη

[539] πάχνη, (s. πήγνυμι, παγῆναι), gefrorner Thau, Reif, pruina, δρόσος πεπ ηγυῖα, VLL.; nach Arist. mund. 4 u. Plat. Tim. 59 e τὸ δ' ἐπ ὶ γης ξυμπαγὲν ἐκ δρόσου γενόμενον πάχνη λέγεται; so schon, neben χιών, Od. 14, 476; Folgde; πάχνην ϑ' ἑῴαν ἥλιος σκεδᾷ πάλιν, Aesch. Prom. 25, der es auch übertr. vom geronnenen Blute gebraucht, Ag. 1493; γήρως εὐρῶτα πάχνην, des Alters schimmeligen Reif, vom grauen Haare des Greises, com. bei Arist. de gen. anim. 5, 4, wo über den Unterschied von πάχνη u. εὐρώς gesprochen wird.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 539.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: