πίστωμα

[621] πίστωμα, τό, Versicherung, Bestätigung, wie πίστις, πιστόν; Διὸς πιστώματα, Aesch. Eum. 205; ὅρκος ἐμμένει πιστώμασιν, Ch. 971; er nennt auch Menschen γηραλέα πιστώματα, Pers. 167, = πιστοὶ γέροντες. – Arist. rhet. 1, 15.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 621.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: