πίτνω

[621] πίτνω, = πετάω, πετάννυμι, nur bei Hes. sc. 291, ἔπιτνον ἀλωῇ (στάχυας), sie breiteten auf der Tenne die Aehren hin, doch schwankt die Lesart u. Gaisf. hat ἔπιπλον ἀλωήν aufgenommen; vgl. Heine Il. 22, 402.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 621.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: