πατρο-νομέω

[536] πατρο-νομέω, väterlich oder wie ein Vater regieren; scheint aber nur im pass. vorzukommen, wie Plat. Legg. III, 680 e πατρονομούμενοι, was Tim. lex. erkl. wird οἱ τοῖς προγονικοῖς νόμοις χρώμενοι ἢ ὑπὸ πατέρων ἀρχόμενοι; a. VLL. erkl. οἱ τοὺς ἀπὸ τῶν πατέρων παραδεδομένους νόμους τηροῠντες, also nach väterlichen, nach althergebrachten Gesetzen oder väterlich regiert werden; vgl. noch Plut. Dion 10 M. Ant. 1, 9.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 536.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika