πειραίνω

[545] πειραίνω, 1) anbinden, anknüpfen, entgegengesetzte Enden (πεῖρας) durch eine Schnur verbinden, σειρὴν ἐξ αὐτοῦ πειρήναντε, ein Seil daran geknüpft habend, Od. 22, 175. 192. – 2) Gew. = περαίνω, zu Ende bringen, vollenden, πάντα πεπείρανται, Od. 12, 37; δαιμόνεσσι δίκας ἐπείραινε, Pind. I. 7, 24; πεπείρανται τάδε, Soph. Tr. 578, dies ist vollbracht, Schol. κατείργασται, wo Herm. πεπείραται lesen will, weil er die Zulässigkeit der epischen Form im Trag. bezweifelt, Ellendt sie für poet. übh. erklärt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 545.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: