τροχ-ηλατέω

[1154] τροχ-ηλατέω, 1) den Wagen lenken, fahren. – 2) auf dem Rade martern, übh. martern, quälen, auch übertr., μανίαισι τροχηλατεῖν τινα Eur. Or. 36, δειναὶ κῆρες τροχηλατήσουσ' ἐμμανῆ πλανώμενον El. 1253.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1154.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika