ἀδέω

[33] ἀδέω, nur δείπνῳ ἀδήσειεν Od. 1, 134, Unlust am Mahle empfinden, καμάτῳ ἀδηκότες Il. 10, 312. 399. 471, von Müdigkeit ermattet, verdrossen, 10, 98 Odyss. 12, 281 καμάτῳ ἀδηκότες (-ας) ἠδὲ καὶ ὕπνῳ. Buttmann Lexil. 2, 127 ff betrachtet ἀδέω als zusgzogen aus ἀηδέω (ἀηδής, α priv. u. ἡδύς), so daß α lang wäre. Vgl. ἇκων aus α priv. u. έκών, ἀεργός = ἀργός, u. die Zeugnisse bei Buttmann über die Ionische Aussprache von ἀηδής, ἀηδία. Man schreibt aber auch ἀδδήσειεν und ἀδδηκότες; vgl. ἄδην u. ἄδος. Apoll. Lex. Hom. 9, 9 ἀδη κό τες ἄδην ἔχοντες καὶ πεπληρωμένοι· »ὕπνῳ καὶ καμάτῳ ἀδηκότες« ἀηδῶς διατεϑειμένοι, τὸ δὲ παραπλήσιον ἐπὶ τοῦ »δείπνου ἀδήσειεν ὑπερφιάλοισι μετελϑών«, ἀντὶ τοῠ ἀηδισϑείη; vgl. Etymol. m. u. Scholl. Iliad. 10, 98 (Aristonic.) Od. 1, 134. 12, 281.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 33.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: