ἀ-γεω-μέτρητος

[13] ἀ-γεω-μέτρητος, sich nicht auf Geometrie beziehend, Arist. anal. post. 1, 9; μηδεὶς ἀγ. εἰσίτω, ohne Kennt niß der Geometrie, Pythag.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 13.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: