ἀ-ναυ-μαχίου

[212] ἀ-ναυ-μαχίου δίκη, Klage wegen Nichttheilnahmeam Seetreffen, ἀναυμαχίου ὀφλεῖν, dieser Nichttheilnahme angeschuldigt werden, Andoc. 1, 74.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 212.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika