ἀ-σωτία

[382] ἀ-σωτία, , das Leben des ἄσωτος, Verschwendung, Plat. Rep. VIII, 560 e; Arist. Eth. Nic. 4, 1 stellt sie der ἀνελευϑεριότης gegenüber, τῷ διδόναι καὶ μὴ λαμβάνειν ὑπερβάλλει; vgl. die Beispiele von ἀσωτία bei Ath. IV, 165 e ff; bes. unmäßiger Aufwand für sinnliche Vergnügungen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 382.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: