ἀ-σύν-θετος

[380] ἀ-σύν-θετος, 1) nicht zusammengesetzt, einfach, Plat. Phaed. 78 c u. öfter; τὸ σύνϑετον μέχρι τῶν ἀσυνϑέτων ἀνάγκη διαιρεῖν Arist. Pol. 1, 1. – 2) Dem. 19, 136 nennt das Volk ἀσταϑμητότατον πρᾶγμα τὸ πάντων καὶ ἀσυνϑετώτατον (die v. l. ἀσυνετώτατον in vielen mss. beruht auf einer Erkl. Harpocr.), nach Harpocr. ἀπιστότατον καὶ ἀβεβαιότατον καὶ πίστεις οὐ τιϑέμενον, unbeständig, unzuverlässig, od. der etwas nicht wahrnimmt, nicht beherzigt (συντίϑεσϑαι), VLL. auch bundbrüchig, Ep. ad Rom. 1, 31.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 380.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika