ἐγγίζω

[700] ἐγγίζω, annähern, nahe bringen; τὰς ναῦς τῇ γῇ Pol. 8, 6, 7; τοῖς χείλεσι τὰ φιλήματα Ach. Tat. 3, 37; τινὰ πρός τινα, LXX, – Häufiger intr., sich nähern, τινός, Pol. 4, 26, 5, öfter; D. Sic. 13, 77; auch [700] τινί, Pol. 17, 4, 1; D. Sic. 2, 19; N. T., wo auch εἴς τι gesagt wird, u. absol. ἤγγικεν, Matth. 3, 2. – Verwandt sein, LXX.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 700-701.
Lizenz:
Faksimiles:
700 | 701
Kategorien: