ἐγ-γίγνομαι

[700] ἐγ-γίγνομαι (s. γίγνομαι), 1) darin geboren werden, entstehen; Hom. nur im perf., τοὶ Ἰλίῳ ἐγγεγάασιν Il. 6, 495; vgl. Od. 13, 233; Λιβύῃ ἐγγεγαῶτα Ap. Rh. 4, 1561: ἔν τινι, Her. 2, 92;. ἐν ἐλευϑέροις καὶ δούλοις ἐγγιγνομένη ἀδικία Plat. Rep. I, 351 d, u. öfter; τινί, z. B. αἴσϑημά τι καὶ νηπίοις γε τῶν κακῶν ἐγγίγνεται Eur. I. A. 1244; Ion 1524; so Thuc. 2, 49; λήϑη ἐγγίγνεταί τινι, Xen. Mem. 1, 2, 21; vgl. Hell. 2, 3, 48, u. öfter. – Der aor. med. ἐγγείνασϑαι hat Il. 19, 26 die akt. Bdtg; darin erzeugen. – 2) hinein-, dazwischen kommen, dazwischen sein; von der Zeit; χρόνου ἐγγενομένου, nachdem Zeit dazwischen verflossen war, Her. 1, 190 u. öfter, wie Thuc.1, 113 u. folgende Historiker oft; ἵνα χρόνος ἐγγένηται, damit Zeit gelassen werde, Plat. Conv. 184 a-Allgemeiner, ἵνα μὴ αὖϑις τοιοῦτον ἐγγένηται, damit uns nicht wieder so Etwas widerfahre, Plat. Rep. I, 341 b. – 3) ἐγγίνεται c. inf., es geht an, es ist möglich od. erlaubt, Her. 1, 152. 6, 38; διεπράξαντο ὥστε μὴ ἐγγενάσϑαι μοι ποιῆσαι Antiph. 5, 17; ὥστε οὐδὲ φρονῆσαι ἡμῖν ἐγγίγνεται οὐδέν Plat. Phaed. 66 c; Sp., wie Plut. Nic. 18; dah., wie ἐξόν, absolut, ἐγγενόμενον ἡμῖν αὐτὸν ἀτιμῶσαι, obwohl es uns freistand, Is. 5, 19. Vgl. ἐκγίγνομαι.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 700.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: