ἐκ-φύω

[787] ἐκ-φύω (s. φύω), (aus Etwas) erzeugen; τίς δέ μ' ἐκφύει βροτῶν; Soph. O. R. 437; ὃς ἐξέφυσε κἀξέϑρεψέ με 827; oft, wie Eur.; von der Frau, παῖδας ἐξέφυσέ μοι Soph. O. C. 988, wie Eur. M, d. 1059; ἡ γῆ ἐκφύει πάντα, herauswachsen lassen, Arist. mund. 4; τὰ κέρατα H. A. 9, 5; a. Sp. Im med. mit perf. u. aor. II. act., aus Etwas entstehen, hervorwachsen; κεφαλαὶ τρεῖς ἑνὸς αὐχένος ἐκπεφυῖαι Il. 11, 40; ἐλευϑέρου μὲν ἐξέφυν πατρός Soph. Ai. 482; μητρὸς ἐξέφυς Κρήσσης 1274; Eur. öfter; ὡς λάλημα δεινὸν ἐκπεφυκὸς εἶ, du zeigst dich als einen Schwätzer, Soph. Ant. 320; τὸ ἐντὸς ἐκπεφυκὸς ἐκ τῆς κεφαλῆς ὀστοῠν Arist. H. A. 3, 9; Sp.; οὐδ' εἰ μήπω ἐκφύοι (τὸ σπέρμα), aufgehen, Dem. 24, 154.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 787.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: