ὑπερ-βολή

[1193] ὑπερ-βολή, , 1) das Ueberwerfen, darüber Wegwerfen, – das Uebersetzen, u. intrans., das Uebergehen über Flüsse, Berge u. dgl.; Xen. An. 1, 2, 25; Pol. εἰς Τάραντα ἐποιεῖτο τὴν ὑπερβολήν 10, 1, 8, u. öfter; auch der Ort, wo man übersetzt, der Uebergang, Xen. An. 4, 1, 22. 6, 5; bes. der Berg od. Hügel, über den man geht, τοῦ ὄρους, 4, 4, 18 u. öfter. – 2) die Uebertreibung, das Uebermäßige, Ungewöhnliche, Außerordentliche, Ggstz ἔλλειψις, ἔνδεια, Plat. Prot. 356 a 357 b u. öfter, u. Arist.; ὑπερβολὴν ἐπιϑυμίας ἔχειν, Andoc. 3, 33; ὑπερβολὴν ποιεῖσϑαι τῆς προτέρας πονηρίας, noch übertreffen, Lys. 14, 38, u. öfter bei Dem.; Ggstz von ἔνδεια Isocr. 2, 33; ἀναισχυντίας Is. 6, 45; πράγματος Din. 1, 7; ἐν τῇ τῆς πονηρίας ὑπερβολῇ ἐλπίδα ἔχει σωτηρίας Dem. 25, 5; ἐγὼ δὲ τοσαύτην ὑπερβολὴν ποιοῦμαι, ὥςτε, ich gehe so weit, daß ich, 18, 190, u. öfter; ὑπερβολαὶ δωρεῶν, große Geschenke, Lpt. 141; χρημάτων ὑπερβολῇ πόσιν πρίασϑαι Eur. Med. 232; εἰς ὑπερβολὴν ἡσϑῆναι Aesch. 2, 4, übermäßig; εἰς ὑπερβολὴν πανοῦργος Eur. Hipp. 939, vgl. ἄγουσα ϑυμὸν εἰς ὑπερβολάς Suppl. 480, wie Plat. Ep. VII, 326 c; auch καϑ' ὑπερβολήν, Soph. O. R. 1196; Thuc. 2, 45; bes. im Ausdruck, die Hyperbel, ὑπερβολὰς εἰπεῖν, Isocr. 4, 88, u. öfter bei Folgdn. – Bei den Mathem. die Hyperbel als Kegelschnitt. – 3) vom med., = ἀναβολή, das Verschieben, der Aufschub, Verzug, Her. 8, 112; μηδεμίαν ὑπερβολὴν ποιησάμενοι Pol. 14, 9, 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1193.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: