ὑπο-μνηματο-γραφέω

[1226] ὑπο-μνηματο-γραφέω, zu eigener od. zu Anderer Erinnerung aufschreiben, Thean. ep. ad Callist.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1226.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: