ὑπο-σημαίνω

[1231] ὑπο-σημαίνω, darunter ein Zeichen machen, unterzeichnen, – dabei ein Zeichen geben, τῇ σάλπιγγι σιωπὴ ὑπεσημάνϑη Thuc. 6, 32; πολεμικόν, Mel. 4, 21; bes. Beifall klatschen, Sp.; – versteckt ein Zeichen geben, andeuten, zu verstehen geben, Plat. Rep. VIII, 566 a; Plut. Pericl. 11.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1231.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: