ὑπ-επι-μερής

[1188] ὑπ-επι-μερής, ές, Nicom. arithm. 1, 20, und ὑπ-επι-μόριος, bezeichnet im Rechnen beim Abziehen od. Subtrahiren dasselbe Verhältniß, welches ἐπιμερής u. ἐπιμόριος beim Zuzählen od. Addiren bezeichnet, also das Ganze und einen Theil weniger enthaltend; in dem Verhältnisse 2: 3 nennt man 3 ἐπιμόριος im Verhältniß zu 2, und diese Zahl umgekehrt ὑπεπιμόριος zu 3; so auch im Verhältniß 4: 7 betrachtet man 7 als ἐπιμερής, 13/4, von 4, und 4 als ὑπεπιμερής zu 7; vgl. Arist. metaph. 4, 15.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1188.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika