Marx, Karl/.../I. Einfache Reproduktion

Marx, Karl/.../I. Einfache Reproduktion
Auflösung: 418 x 238 Pixel
Kategorien: